Journal Publications

32. Yan, Shancheng, Haizeng Song, Shuren Lin, Han Wu, Yi Shi, and Jie Yao, "GeO2 Encapsulated Ge Nanostructure with Enhanced Lithium‐Storage Properties." Advanced Functional Materials (2019): 1807946.

31. Jose J. Fonseca, Matthew K. Horton, Kyle Tom, Jie Yao, Wladek Walukiewic, Oscar Dubon, "Structure-Property Relationship of Low-Dimensional Layered GaSexTe1-x Alloys." Chem. Mater., 30 (13), 4226-4232 (2018)

30. Kyle Tom, Shuren lin, Liwen Wan, Jie Wang, Nolan Ahlm, Alpha N'Diaye, Karen Bustillo, Junwei Huang, Yin Liu, Shuai Lou, Rui Chen, Shancheng Yan, Hui Wu, Dafei Jin, Hongtao Yuan, David Prendergast and Jie Yao "Solution-Based, Template-Assisted Realization of Large-Scale Graphitic ZnO." ACS Nano, 10.1021/acsnano.8b03835. Editor's highlight.

29. Yang Deng*, Xi Wang*, Zilun Gong*, Kaichen Dong,Shuai Lou, Nicolas Pégard, Kyle B. Tom, Fuyi Yang, Zheng You, Laura Waller, Jie Yao "All-silicon broadband ultraviolet metasurfaces." Adv. Mater.,1802632, 2018. (*equal contribution)

28. Shuren Lin, Alexandra Carvalho, Shancheng Yan, Roger Li, Sujung Kim, Aleksandr Rodin, Lídia Carvalho, Emory M. Chan, Xi Wang, Antonio H. Castro Neto, and Jie Yao "Accessing valley degree of freedom in bulk Tin(II) sulfide at room temperature." Nat. Commun., Vol. 9, 1455 (2018). Editor's highlight.

27. Kaichen Dong, Yang Deng, Xi Wang, Kyle B. Tom, Zheng You, and Jie Yao "Subwavelength light confinement and enhancement enabled by dissipative dielectric nanostructures." Opt. Lett., Vol. 43, 1826 (2018).

26. Zilun Gong, Chris Bartone, Fuyi Yang and Jie Yao. "High-efficiency, water-loaded microwave antenna in ultra-high-frequency band." Appl. Phys. Lett., Vol. 112, 113501 (2018).

25. Shuai Lou, Yin Liu, Fuyi Yang, Shuren Lin, Ruopeng Zhang, Yang Deng, Michael Wang, Kyle B. Tom, Fei Zhou, Hong Ding, Karen C. Bustillo, Xi Wang, Shancheng Yan, Mary Scott, Andrew Minor and Jie Yao, "Three-dimensional Architecture Enabled by Strained Two-dimensional Material Heterojunction," Nano Lett., Vol. 18, 1819 (2018).

24. Xi Wang, Kaichen Dong, Hwan Sung Choe, Huili Liu, Shuai Lou, Kyle B Tom, Hans A Bechtel, Zheng You, Junqiao Wu and Jie Yao, "Multifunctional Microelectro-Opto-mechanical Platform Based on Phase-Transition Materials," Nano Lett., Vol. 18, 1637 (2018).

23. Kaichen Dong, Hwan Sung Choe, Xi Wang, Huili Liu, Bivas Saha, Changhyun Ko, Yang Deng, Kyle Tom, Shuai Lou, Zheng You†, Jie Yao†, Junqiao Wu†, "0.2-Volt microelectromechanical switch enabled by a phase transition," Small, Vol. 14, 1703621 (2018). († corresponding authors) Cover highlight.

22. Kaichen Dong*, Sukjoon Hong*, Yang Deng*, He Ma, Jiachen Li, Xi Wang, Junyeob Yeo, Letian Wang, Shuai Lou, Kyle B Tom, Kai Liu, Zheng You, Yang Wei, Costas P Grigoropoulos, Jie Yao† and Junqiao Wu†, "A Lithography‐Free and Field‐Programmable Photonic Metacanvas," Adv. Mater., Vol. 30: 5, 2018. (* equal contribution, † corresponding authors). Back Cover highlight.

21. Yanping Liu, Kyle Tom, Xiaowei Zhang, Shuai Lou, Yin Liu, and Jie Yao "Alloying effect on bright–dark exciton states in ternary monolayer Mox W1–x Se2," New Journal of Physics, Vol. 19, 073018, 2017.

20. Hanwen Liu, Hao Tang, Minghao Fang, Wenjie Si, Qinghua Zhang, Zhaohui Huang, Lin Gu, Wei Pan, Jie Yao, Cewen Nan and Hui Wu "2D Metals: 2D Metals by Repeated Size Reduction," Advanced Materials, Vol. 28, 8170, 2016.

19. Zuhuang Chen, Xi Wang, Yajun Qi, Sui Yang, Julio A. N. T. Soares, Brent A. Apgar, Ran Gao, Ruijuan Xu, Yeonbae Lee, Xiang Zhang, Jie Yao, and Lane W. Martin "Self-Assembled, Nanostructured, Tunable Metamaterials via Spinodal Decomposition," ACS Nano, Vol. 10, 10237, 2016.

18. Xi Wang, Zilun Gong, Kaichen Dong, Shuai Lou, Jonathan Slack, Andre Anders, Jie Yao, "Tunable Bragg filters with a phase transition material defect layer," Opt. Express, Vol. 24, 20365, 2016.

17. Jiwei Hou*, Xi Wang*, Deyi Fu, Changhyun Ko, Yabin Chen, Yufei Sun, Sangwook Lee, Kevin X. Wang, Kaichen Dong, Yinghui Sun, Sefaattin Tongay, Liying Jiao, Jie Yao, Kai Liu, Junqiao Wu, "Modulating Photoluminescence of Monolayer Molybdenum Disulfide by Metal–Insulator Phase Transition in Active Substrates," Small, Vol. 12, 3976, 2016 (* equal contribution).

16. Kaichen Dong, Shuai Lou, Hwan Sung Choe, Kai Liu, Zheng You, Jie Yao and Junqiao Wu, "Stress compensation for arbitrary curvature control in vanadium dioxide phase transition actuators," Appl. Phys. Lett., Vol. 109, 023504, 2016.

15. Xi Wang, Yang Deng, Qi-Tong Li, Yijing Huang, Zilun Gong, Kyle Tom and Jie Yao, “Excitation and propagation of surface plasmon polaritons on a non-structured surface with gradient permittivity,” Light-Sci. Appl., Vol. 5, e16179, 2016.

14. Yanping Liu, Kyle Tom, Xi Wang, Chunming Huang, Hongtao Yuan, Hong Ding, Changhyun Ko, Joonki Suh, Lawrence Pan, Kristin A. Persson, and Jie Yao, “Dynamic Control of Optical Response in Layered Metal Chalcogenide Nanoplates,” Nano Lett., Vol. 16, 488, 2016.

13. Yoshitaka Saito, Xi Luo, Chunsong Zhao, Wei Pan, Chengmeng Chen, Jianghong Gong, Hidetoshi Matsumoto, Jie Yao, Hui Wu “Filling the Gaps between Graphene Oxide: A General Strategy toward Nanolayered Oxides,” Adv. Funct. Mater., Vol. 25, 5683, 2015.

12. Jie Yao, Kristie Koski, Weidong Luo, Judy J. Cha, Liangbing Hu, Desheng Kong, Vijay Kris Narasimhan, Kaifu Huo, and Yi Cui, “Optical transmission enhacement through chemically tuned two-dimensional bismuth chalcogenide nanoplates,” Nat. Commun., Vol. 5: 5670, 2014.

11. Desheng Kong, Haotian Wang, Judy J. Cha, Mauro Pasta, Kristie J. Koski, Jie Yao and Yi Cui, "Synthesis of MoS2 and MoSe2 Films with Vertically Aligned Layers," Nano Letters, Vol. 13, 1341, 2013.

10. Liangbing Hu, Guangyuan Zheng, Jie Yao, Nian Liu, Ben Weil, Yi Cui, Martin Eskilsson, Erdem Karabulut, Zhichao Ruan, Shanhui Fan, Jason Bloking, Mike D. McGehee, “Transparent and Conductive Nanocellulose Paper,” Energy & Environ. Sci., Vol. 6, 513, 2013.

9. Y. Yao*,J. Yao*, V.K.Narasimhan, Z.Ruan, C.Xie, S.Fan, Y. Cui, "Broadband Light Management Using Low-Q Whispering Gallery Modes in Spherical Nanoshells," Nat. Commun. Vol. 3: 664, 2012. (Highlighted by Nature, Stanford News, Nanotechweb.org, Photonics.com, etc. ) (* equal contribution)

8.  Xiaodong Yang*, Jie Yao*, Junsuk Rho*, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, "Experimental realization of three-dimensional indefinite cavities at the nanoscale with anomalous scaling laws," Nat. Photonics., Vol. 6, 450-454, 2012  (Highlightedby IEEE Spectrum, Lawrence Berkeley National Lab News, SciTechDaily, Photonics.com, etc.)  (* equal contribution)

7. Jie Yao, Xiaodong Yang, Xiaobo Yin, Guy Bartal, Xiang Zhang, "Three-dimensional nanometer-scale optical cavities of indefinite medium,"  PNAS, Vol. 108, 11327-11331, 2011.

6.  Jie Yao, Yuan Wang, Kun-Tong Tsai, Zhaowei Liu, Xiaobo Yin, Guy Bartal, Angelica M. Stacy, Yuh-Lin Wang and Xiang Zhang, "Design, fabrication and characterization of indefinite metamaterials of nanowires," Philos. T. R. Soc. A, Vol. 369, 3434, 2011

5.    Volker J. Sorger, Rupert F. Oulton, Jie Yao, Guy Bartal, Xiang Zhang, "Plasmonic Fabry-Perot Nanocavity," Nano Lett., Vol. 9, 3489, 2009.

4.   Zhaowei Liu, Yuan Wang, Jie Yao, Hyesog Lee, Werayut Srituravanich and Xiang Zhang, "Broad Band Two-Dimensional Manipulation of Surface Plasmons," Nano Lett., 9, 462, 2009.

3.  Jie Yao, Kun-Tong Tsai, Yuan Wang, Zhaowei Liu, Guy Bartal, Yuh-Lin Wang, and Xiang Zhang , "Imaging visible light using anisotropic metamaterial slab lens," Opt. Express , Vol. 17, 22380–22385, 2009.

2.  Jie Yao*, Zhaowei Liu*, Yongmin Liu*, Yuan Wang, Cheng Sun, Guy Bartal, Angelica Stacy and Xiang Zhang, "Optical Negative Refraction in Bulk Metamaterials of Nanowires," Science, Vol. 321, 930, 2008 (Highlighted by Nature, Science, New York Times, CNN, BBC, TIME magazine, Discover magazine, UC Berkeley News, etc.) (* equal contribution).

1.  Jie Yao, Xuean Zhao, Guojun Jin, Yuqiang Ma, "ac conductance of a magnetic multilayer structure with internal potential," Phys. Rev. B   Vol. 68, 054407, 2003