Journal Publications

63. Yue Sun, Fanhao Meng, Changmin Lee, Aljoscha Soll, Hongrui Zhang, Ramamoorthy Ramesh, Jie Yao, Zdeněk Sofer, Joseph Orenstein.    "Dipolar spin wave packet transport in a van der Waals antiferromagnet"  Nature Physics (2024)

62. Hongrui Zhang, Xiang Chen, Tianye Wang, Xiaoxi Huang, Xianzhe Chen, Yu-Tsun Shao, Fanhao Meng, Peter Meisenheimer, Alpha N'Diaye, Christoph Klewe, Padraic Shafer, Hao Pan, Yanli Jia, Michael F. Crommie, Lane W. Martin, Jie Yao, Ziqiang Qiu, David A. Muller, Robert J. Birgeneau, Ramamoorthy Ramesh.    "Room-Temperature, Current-Induced Magnetization Self-Switching in A Van Der Waals Ferromagnet"  Advanced Materials (2023)

61. Jiachen Li*, Kaichen Dong*, Tiancheng Zhang, Derick Tseng, Cheng Fang, Ruihan Guo, Jingang Li, Yujie Xu, Chaochao Dun, Jeffrey J Urban, Tianzhen Hong, Costas P Grigoropoulos, Ali Javey, Jie Yao, Junqiao Wu.    "Printable, emissivity-adaptive and albedo-optimized covering for year-round energy saving"  Joule (2023)

60. Tiancheng Zhang*, Kaichen Dong*, Jiachen Li, Fanhao Meng, Jingang Li, Sai Munagavalasa, Costas P Grigoropoulos, Junqiao Wu, Jie Yao.    "Twisted moiré photonic crystal enabled optical vortex generation through bound states in the continuum"  Nature Communications (2023)

59. Reed Yalisove, Peter Meisenheimer, Hongrui Zhang, Rui Chen, Xiang Chen, Robert J Birgeneau, Jie Yao, Ramamoorthy Ramesh, Mary C Scott.    "Characterizing Magnetic Skyrmion Ordering and Dis-Ordering in the Presence of Crystalline Dislocations using Lorentz Transmission Electron Microscopy"  Microscopy and Microanalysis (2023)

58. Peter Meisenheimer, Hongrui Zhang, David Raftrey, Xiang Chen, Yu-Tsun Shao, Ying-Ting Chan, Reed Yalisove, Rui Chen, Jie Yao, Mary C Scott, Weida Wu, David A Muller, Peter Fischer, Robert J Birgeneau, Ramamoorthy Ramesh.    "Ordering of room-temperature magnetic skyrmions in a polar van der Waals magnet"  Nature Communications (2023)

57. Haizeng Song, Fei Zhou, Shancheng Yan, Xin Su, Han Wu, Qi Wu, Yuan Gao, Rui Chen, Tianhong Chen, Jie Yao, Yi Shi.    "Enhanced Transport and Optoelectronic Properties of van der Waals Materials on CaF2 Films"  Nano Letters (2023)

56. Zilun Gong, Fuyi Yang, Jie Yao.    "Mapping topological states with compacted dimensions"  Phys. Rev. B (2023)

55. Danqing Wang, Kaichen Dong, Jingang Li, Costas Grigoropoulos, Jie Yao, Jin Hong, Junqiao Wu.    "Low-loss, geometry-invariant optical waveguides with near-zero-index materials"  Nanophotonics (2022)

54. Peiyao Zhang, Ting-Fung Chung, Quanwei Li, Siqi Wang, Qingjun Wang, Warren LB Huey, Sui Yang, Joshua E Goldberger, Jie Yao, Xiang Zhang.    "All-optical switching of magnetization in atomically thin CrI3"  Nature Materials (2022)

53. Xiang Chen, Yu-Tsun Shao, Rui Chen, Sandhya Susarla, Tom Hogan, Yu He, Hongrui Zhang, Siqi Wang, Jie Yao, Peter Ercius, David A Muller, Ramamoorthy Ramesh, Robert J Birgeneau.    "Pervasive beyond Room-Temperature Ferromagnetism in a Doped van der Waals Magnet"  Phys. Rev. Lett. (2022)

52. Qi Wu*, Zixuan Fang*, Yuelei Zhu, Haizeng Song, Yin Liu, Xin Su, Danfeng Pan, Yuan Gao, Peng Wang, Shancheng Yan, Zaiyao Fei, Jie Yao, Yi Shi.    "Controllable Edge Epitaxy of Helical GeSe/GeS Heterostructures"  Nano Lett. (2022)

51. Hongrui Zhang*, Yu-Tsun Shao*, Rui Chen*, Xiang Chen*, Sandhya Susarla, David Raftrey, Jonathan T Reichanadter, Lucas Caretta, Xiaoxi Huang, Nicholas S Settineri, Zhen Chen, Jingcheng Zhou, Edith Bourret-Courchesne, Peter Ercius, Jie Yao, Peter Fischer, Jeffrey B Neaton, David A Muller, Robert J Birgeneau, Ramamoorthy Ramesh.    "A room temperature polar magnetic metal"  Phys. Rev. Materials (2022)

50. Kechao Tang*, Kaichen Dong*, Jiachen Li*, Madeleine P Gordon, Finnegan G Reichertz, Hyungjin Kim, Yoonsoo Rho, Qingjun Wang, Chang-Yu Lin, Costas P Grigoropoulos, Ali Javey, Jeffrey J Urban, Jie Yao, Ronnen Levinson, Junqiao Wu.    "Temperature-adaptive radiative coating for all-season household thermal regulation"  Science (2022)

49. Zhang Hongrui, David Raftrey, Ying-Ting Chan, Yu-Tsun Shao, Rui Chen, Xiang Chen, Xiaoxi Huang et al.    "Room-temperature skyrmion lattice in a layered magnet (Fe0.5Co0.5)5GeTe2"  Science advances (2022)

48. Xiang Chen, Yu-Tsun Shao, Rui Chen, Sandhya Susarla, Tom Hogan, Yu He, Hongrui Zhang, Siqi Wang, Jie Yao, Peter Ercius, David A. Muller, Ramamoorthy Ramesh, and Robert J. Birgeneau.   "Pervasive beyond Room-Temperature Ferromagnetism in a Doped van der Waals Magnet"  Phys. Rev. Lett. (2022)

47. Emma Vargo*, Katherine M. Evans*, Qingjun Wang*, Andrew Sattler, Yiwen Qian, Jie Yao, Ting Xu "Orbital Angular Momentum from Self-Assembled Concentric Nanoparticle Rings"  Advanced Materials (2021)

46. Zilun Gong, John Serafini, Fuyi Yang, Stefan Preble, Jie Yao "Bound States in the Continuum on a Silicon Chip with Dynamic Tuning"  Physical Review Applied (2021)

45. Rui Chen, Fuchuan Luo, Yuzi Liu, Yu Song, Yu Dong, Shan Wu, Jinhua Cao, Fuyi Yang, Alpha N’Diaye, Padraic Shafer, Yin Liu, Shuai Lou, Junwei Huang, Xiang Chen, Zixuan Fang, Qingjun Wang, Dafei Jin, Ran Cheng, Hongtao Yuan, Robert J. Birgeneau & Jie Yao "Tunable room-temperature ferromagnetism in Co-doped two-dimensional van der Waals ZnO"  Nature Communications (2021) .LBNL news .Science news

44. Fei Zhou*, Yang Li*, Xingqi Liao, Shuren Lin, Haizeng Song, Yin Liu, Fuyi Yang, Shancheng Yan, Zhonghong Lai, Yong Liu, Cheng-Yan Xu, Zhihua Yang, Yudong Huang, L. Zhen, Jingchuan Zhu, Jie Yao, "Topotactic Growth of Free-Standing Two-Dimensional Perovskite Niobates with Low Symmetry Phase"  Nano Letters (2021)

43. Kaichen Dong*, Tiancheng Zhang*, Jiachen Li, Qingjun Wang, Fuyi Yang, Yoonsoo Rho, Danqing Wang, Costas P. Grigoropoulos, Junqiao Wu, and Jie Yao, "Flat Bands in Magic-Angle Bilayer Photonic Crystals at Small Twists"  Phys. Rev. Lett. (2021) . Editor's suggestion . MSE department news

42. Kechao Tang*, Kaichen Dong*, Christopher J. Nicolai, Ying Li, Jiachen Li, Shuai Lou, Cheng-Wei Qiu, David H. Raulet, Jie Yao, and Junqiao Wu, " Milli-kelvin-resolved ambient thermography" Science Advances (2020)

41. Kechao Tang, Xi Wang, Kaichen Dong, Ying Li, Jiachen Li, Bo Sun, Xiang Zhang, Chris Dames, Chengwei Qiu, Jie Yao and Junqiao Wu, " A Thermal Radiation Modulation Platform by Emissivity Engineering with Graded Metal-Insulator Transition" Adv. Mater.(2020)

40. Fei Zhou*, Shancheng Yan*, Fuyi Yang*, Xingqi Liao, Shuren Lin, Mingqing Liao, Shuai Lou, Yin Liu, Zilun Gong, Kyle B Tom, Yang Deng, Xi Wang, Yudong Huang, Jingchuan Zhu, Jie Yao, "Solution-Based Synthesis of Layered Two-Dimensional Oxides as Broadband Emitters" ACS nano. (2020)

39. Hongrui Zhang, Rui Chen, Kun Zhai, Xiang Chen, Lucas Caretta, Xiaoxi Huang, Rajesh V. Chopdekar, Jinhua Cao, Jirong Sun, Jie Yao, Robert Birgeneau, and Ramamoorthy Ramesh, "Itinerant ferromagnetism in van der Waals Fe 5−xGeTe2 crystals above room temperature" PRB.(2020)

38. Fuyi Yang, Wenshen Song, Fanhao Meng, Fuchuan Luo, Shuai Lou,Shuren Lin, Zilun Gong, Jinhua Cao, Edward S.Barnard, Emory Chan, Li Yang, Jie Yao, "Tunable Second Harmonic Generation in twisted bilayer graphene" Matter. Berkeley Engineering News release is here.(2020)

37. Shuren Lin*, Zixuan Fang*, Tingzheng Hou, Ting Wan Hsu, Chi H. So, Cher Yeoh, Roger Li, Yin Liu, Emory M. Chan, Yu-Lun Chueh, Bin Tang, Kristin Persson, Jie Yao, "Continuously tunable valleytronics with symmetry-retaining high polarization degree in SnSxSe1-x model system" Appl. Phys. Lett.(2020)

36. Shancheng Yan, Ka Wang, Fei Zhou, Shuren Lin, Haizeng Song, Yi Shi, and Jie Yao, "Ultrafine Co: FeS2/CoS2 Heterostructure Nanowires for Highly Efficient Hydrogen Evolution Reaction." ACS Applied Energy Materials, Vol.3, 514-520 (2020).

35. Zixuan Fang*, Yin Liu*, Stephen Gee, Shuren Lin, Sean Koyama, Chi So, Fuchuan Luo, Rui Chen, Bin Tang, and Jie Yao, "Chemically modulating the twist rate of helical van der Waals crystals." Chemistry of Materials, Vol.32, 299-307 (2020).

34. Shancheng Yan, Haizeng Song, Liwen F. Wan, Shuren Lin, Han Wu, Yi Shi, and Jie Yao, "Hydroxyl-assisted phosphorene stabilization with robust device performances." Nano Letters, Vol.20, 81-87 (2019).

33. Yin Liu*, Jie Wang*, Sujung Kim*, Haoye Sun*, Fuyi Yang, Zixuan Fang, Nobumichi Tamura, Ruopeng Zhang, Xiaohui Song, Jianguo Wen, Bo Z Xu, Michael Wang, Shuren Lin, Qin Yu, Kyle B Tom, Yang Deng, John Turner, Emory Chan, Dafei Jin, Robert O Ritchie, Andrew M Minor, Daryl C Chrzan, Mary C Scott, Jie Yao, "Helical van der Waals crystals with discretized Eshelby twist." Nature, Vol. 570, 358–362 (2019).

32. Shancheng Yan, Haizeng Song, Shuren Lin, Han Wu, Yi Shi, and Jie Yao, "GeO2 Encapsulated Ge Nanostructure with Enhanced Lithium‐Storage Properties." Advanced Functional Materials, Vol. 29, 1807946 (2019).

31. Jose J. Fonseca, Matthew K. Horton, Kyle Tom, Jie Yao, Wladek Walukiewic, Oscar Dubon, "Structure-Property Relationship of Low-Dimensional Layered GaSexTe1-x Alloys." Chem. Mater., Vol. 30, 4226-4232 (2018).

30. Kyle Tom, Shuren lin, Liwen Wan, Jie Wang, Nolan Ahlm, Alpha N'Diaye, Karen Bustillo, Junwei Huang, Yin Liu, Shuai Lou, Rui Chen, Shancheng Yan, Hui Wu, Dafei Jin, Hongtao Yuan, David Prendergast and Jie Yao "Solution-Based, Template-Assisted Realization of Large-Scale Graphitic ZnO." ACS Nano., Vol. 12, 7554-7561 (2018). Editor's highlight.

29. Yang Deng*, Xi Wang*, Zilun Gong*, Kaichen Dong,Shuai Lou, Nicolas Pégard, Kyle B. Tom, Fuyi Yang, Zheng You, Laura Waller, Jie Yao "All-silicon broadband ultraviolet metasurfaces." Adv. Mater., Vol. 30, 1802632 (2018). (*equal contribution)

28. Shuren Lin, Alexandra Carvalho, Shancheng Yan, Roger Li, Sujung Kim, Aleksandr Rodin, Lídia Carvalho, Emory M. Chan, Xi Wang, Antonio H. Castro Neto, and Jie Yao "Accessing valley degree of freedom in bulk Tin(II) sulfide at room temperature." Nat. Commun., Vol. 9, 1455 (2018). Editor's highlight.

27. Kaichen Dong, Yang Deng, Xi Wang, Kyle B. Tom, Zheng You, and Jie Yao "Subwavelength light confinement and enhancement enabled by dissipative dielectric nanostructures." Opt. Lett., Vol. 43, 1826 (2018).

26. Zilun Gong, Chris Bartone, Fuyi Yang and Jie Yao. "High-efficiency, water-loaded microwave antenna in ultra-high-frequency band." Appl. Phys. Lett., Vol. 112, 113501 (2018).

25. Shuai Lou, Yin Liu, Fuyi Yang, Shuren Lin, Ruopeng Zhang, Yang Deng, Michael Wang, Kyle B. Tom, Fei Zhou, Hong Ding, Karen C. Bustillo, Xi Wang, Shancheng Yan, Mary Scott, Andrew Minor and Jie Yao, "Three-dimensional Architecture Enabled by Strained Two-dimensional Material Heterojunction," Nano Lett., Vol. 18, 1819 (2018).

24. Xi Wang, Kaichen Dong, Hwan Sung Choe, Huili Liu, Shuai Lou, Kyle B Tom, Hans A Bechtel, Zheng You, Junqiao Wu and Jie Yao, "Multifunctional Microelectro-Opto-mechanical Platform Based on Phase-Transition Materials," Nano Lett., Vol. 18, 1637 (2018).

23. Kaichen Dong, Hwan Sung Choe, Xi Wang, Huili Liu, Bivas Saha, Changhyun Ko, Yang Deng, Kyle Tom, Shuai Lou, Zheng You†, Jie Yao†, Junqiao Wu†, "0.2-Volt microelectromechanical switch enabled by a phase transition," Small, Vol. 14, 1703621 (2018). († corresponding authors) Cover highlight.

22. Kaichen Dong*, Sukjoon Hong*, Yang Deng*, He Ma, Jiachen Li, Xi Wang, Junyeob Yeo, Letian Wang, Shuai Lou, Kyle B Tom, Kai Liu, Zheng You, Yang Wei, Costas P Grigoropoulos, Jie Yao† and Junqiao Wu†, "A Lithography‐Free and Field‐Programmable Photonic Metacanvas," Adv. Mater., Vol. 30: 5 (2018). (* equal contribution, † corresponding authors). Back Cover highlight.

21. Yanping Liu, Kyle Tom, Xiaowei Zhang, Shuai Lou, Yin Liu, and Jie Yao "Alloying effect on bright–dark exciton states in ternary monolayer Mox W1–x Se2," New Journal of Physics, Vol. 19, 073018 (2017).

20. Hanwen Liu, Hao Tang, Minghao Fang, Wenjie Si, Qinghua Zhang, Zhaohui Huang, Lin Gu, Wei Pan, Jie Yao, Cewen Nan and Hui Wu "2D Metals: 2D Metals by Repeated Size Reduction," Advanced Materials, Vol. 28, 8170 (2016).

19. Zuhuang Chen, Xi Wang, Yajun Qi, Sui Yang, Julio A. N. T. Soares, Brent A. Apgar, Ran Gao, Ruijuan Xu, Yeonbae Lee, Xiang Zhang, Jie Yao, and Lane W. Martin "Self-Assembled, Nanostructured, Tunable Metamaterials via Spinodal Decomposition," ACS Nano, Vol. 10, 10237, 2016.

18. Xi Wang, Zilun Gong, Kaichen Dong, Shuai Lou, Jonathan Slack, Andre Anders, Jie Yao, "Tunable Bragg filters with a phase transition material defect layer," Opt. Express, Vol. 24, 20365, 2016.

17. Jiwei Hou*, Xi Wang*, Deyi Fu, Changhyun Ko, Yabin Chen, Yufei Sun, Sangwook Lee, Kevin X. Wang, Kaichen Dong, Yinghui Sun, Sefaattin Tongay, Liying Jiao, Jie Yao, Kai Liu, Junqiao Wu, "Modulating Photoluminescence of Monolayer Molybdenum Disulfide by Metal–Insulator Phase Transition in Active Substrates," Small, Vol. 12, 3976, 2016 (* equal contribution).

16. Kaichen Dong, Shuai Lou, Hwan Sung Choe, Kai Liu, Zheng You, Jie Yao and Junqiao Wu, "Stress compensation for arbitrary curvature control in vanadium dioxide phase transition actuators," Appl. Phys. Lett., Vol. 109, 023504, 2016.

15. Xi Wang, Yang Deng, Qi-Tong Li, Yijing Huang, Zilun Gong, Kyle Tom and Jie Yao, “Excitation and propagation of surface plasmon polaritons on a non-structured surface with gradient permittivity,” Light-Sci. Appl., Vol. 5, e16179, 2016.

14. Yanping Liu, Kyle Tom, Xi Wang, Chunming Huang, Hongtao Yuan, Hong Ding, Changhyun Ko, Joonki Suh, Lawrence Pan, Kristin A. Persson, and Jie Yao, “Dynamic Control of Optical Response in Layered Metal Chalcogenide Nanoplates,” Nano Lett., Vol. 16, 488, 2016.

13. Yoshitaka Saito, Xi Luo, Chunsong Zhao, Wei Pan, Chengmeng Chen, Jianghong Gong, Hidetoshi Matsumoto, Jie Yao, Hui Wu “Filling the Gaps between Graphene Oxide: A General Strategy toward Nanolayered Oxides,” Adv. Funct. Mater., Vol. 25, 5683, 2015.

12. Jie Yao, Kristie Koski, Weidong Luo, Judy J. Cha, Liangbing Hu, Desheng Kong, Vijay Kris Narasimhan, Kaifu Huo, and Yi Cui, “Optical transmission enhacement through chemically tuned two-dimensional bismuth chalcogenide nanoplates,” Nat. Commun., Vol. 5: 5670, 2014.

11. Desheng Kong, Haotian Wang, Judy J. Cha, Mauro Pasta, Kristie J. Koski, Jie Yao and Yi Cui, "Synthesis of MoS2 and MoSe2 Films with Vertically Aligned Layers," Nano Letters, Vol. 13, 1341, 2013.

10. Liangbing Hu, Guangyuan Zheng, Jie Yao, Nian Liu, Ben Weil, Yi Cui, Martin Eskilsson, Erdem Karabulut, Zhichao Ruan, Shanhui Fan, Jason Bloking, Mike D. McGehee, “Transparent and Conductive Nanocellulose Paper,” Energy & Environ. Sci., Vol. 6, 513, 2013.

9. Y. Yao*,J. Yao*, V.K.Narasimhan, Z.Ruan, C.Xie, S.Fan, Y. Cui, "Broadband Light Management Using Low-Q Whispering Gallery Modes in Spherical Nanoshells," Nat. Commun. Vol. 3: 664, 2012. (Highlighted by Nature, Stanford News, Nanotechweb.org, Photonics.com, etc. ) (* equal contribution)

8.  Xiaodong Yang*, Jie Yao*, Junsuk Rho*, Xiaobo Yin, and Xiang Zhang, "Experimental realization of three-dimensional indefinite cavities at the nanoscale with anomalous scaling laws," Nat. Photonics., Vol. 6, 450-454, 2012  (Highlightedby IEEE Spectrum, Lawrence Berkeley National Lab News, SciTechDaily, Photonics.com, etc.)  (* equal contribution)

7. Jie Yao, Xiaodong Yang, Xiaobo Yin, Guy Bartal, Xiang Zhang, "Three-dimensional nanometer-scale optical cavities of indefinite medium,"  PNAS, Vol. 108, 11327-11331, 2011.

6.  Jie Yao, Yuan Wang, Kun-Tong Tsai, Zhaowei Liu, Xiaobo Yin, Guy Bartal, Angelica M. Stacy, Yuh-Lin Wang and Xiang Zhang, "Design, fabrication and characterization of indefinite metamaterials of nanowires," Philos. T. R. Soc. A, Vol. 369, 3434, 2011

5.    Volker J. Sorger, Rupert F. Oulton, Jie Yao, Guy Bartal, Xiang Zhang, "Plasmonic Fabry-Perot Nanocavity," Nano Lett., Vol. 9, 3489, 2009.

4.   Zhaowei Liu, Yuan Wang, Jie Yao, Hyesog Lee, Werayut Srituravanich and Xiang Zhang, "Broad Band Two-Dimensional Manipulation of Surface Plasmons," Nano Lett., 9, 462, 2009.

3.  Jie Yao, Kun-Tong Tsai, Yuan Wang, Zhaowei Liu, Guy Bartal, Yuh-Lin Wang, and Xiang Zhang , "Imaging visible light using anisotropic metamaterial slab lens," Opt. Express , Vol. 17, 22380–22385, 2009.

2.  Jie Yao*, Zhaowei Liu*, Yongmin Liu*, Yuan Wang, Cheng Sun, Guy Bartal, Angelica Stacy and Xiang Zhang, "Optical Negative Refraction in Bulk Metamaterials of Nanowires," Science, Vol. 321, 930, 2008 (Highlighted by Nature, Science, New York Times, CNN, BBC, TIME magazine, Discover magazine, UC Berkeley News, etc.) (* equal contribution).

1.  Jie Yao, Xuean Zhao, Guojun Jin, Yuqiang Ma, "ac conductance of a magnetic multilayer structure with internal potential," Phys. Rev. B   Vol. 68, 054407, 2003